Businessplan Vrienden van de Zwolse Basiliek

 

Aanleiding Oprichting
De Vrienden van de Zwolse Basiliek zijn opgericht ten gevolge van de slechte financiële situatie van de parochie Thomas A Kempis, waartoe de Zwolse Onze Lieve Vrouwe Basiliek behoort. Door de hoge exploitatielasten , met name door onderhoud van het monumentale pand en van het Maarschalkerweert orgel en door de stookkosten. In combinatie met een teruglopend kerkbezoek en dito opbrengsten, is het exploitatiesaldo negatief. Daarom is de kans groot dat de kerk het komende decennium wordt gesloten. Voor de stad Zwolle zou dat een groot gemis zijn. De monumentale kerk en haar interieur dragen in sterke mate bij aan de positieve uitstraling van de stad. Dit wordt versterkt door het grote aantal concerten dat in de kerk wordt gegeven. Bovendien wordt daar het gebeente van de Moderne Devoot Thomas A Kempis  bewaard in een driehonderd en vijftig jaar oude kist, geschonken door de bisschop van Münster. De kerk stelt ook de toren open. Jaarlijks wordt de kerk ( exclusief Kerkgangers) door ca. 10.000 personen bezocht. Zij is daarmee na de Musea De Fundatie en het Stadsmuseum en met de Grote of Sint Michaelkerk de grote trekpleister voor de stad. De kerk bezit eveneens een grote collectie oud zilveren voorwerpen zoals kandelaars, vaatwerk en beelden ( dertiende tot en met negentiende eeuw. Bij sluiting van de kerk is het risico groot dat deze voorwerpen uit Zwolle verdwijnen. Het bestuur van de stichting wilde  niet passief bij deze ontwikkelingen toekijken en heeft daarom de Stichting Vrienden van de Zwolse Basiliek opgericht in juni 2011.

Doel van de Stichting
Het in stand houden van de basiliek in de toekomst voor de Zwolse en Europese burger. Daartoe willen we de basiliek dagelijks open houden om haar schatten te tonen en concerten te organiseren. Ook willen we voldoende fondsen genereren om de exploitatielasten te dekken en eventuele restauraties in de toekomst van kerk en orgel te financieren.
Door de aanwezigheid van het gebeente van Thomas A Kempis is de basiliek voor veel europeanen een belangrijke plek. Hoewel deze Moderne Devoot ook in Nederland steeds bekender wordt is hij met name in West en Zuid Europa van grote betekenis. Buitenlanders bezoeken dan ook om deze reden in groten getale de basiliek.
Op dit ogenblik is de stichting nog in opbouw,. Nadruk ligt op ledenwerving en vermogensopbouw. De financiële verantwoordelijkheid voor de kerk ligt nog bij het parochiebestuur, die behalve de locatie Zwolse Basiliek nog 7 andere locaties in Zwolle, Kampen, Hattem, IJsselmuiden en Hasselt in bezit heeft..

Fondswerving
De fondswerving gaat uit van de volgende financiële peilers:

  1. Parochiebijdrage ( zolang parochie kerk open houdt)
  2. Concerten (nu nog via parochie zolang die de kerk open houdt)
  3. Bijeenkomsten (idem)
  4. Verkoop kaarten voor de toren (nu nog via de parochie door de basiliekwacht)
  5. Bijdragen leden van de Vrienden van de Zwolse Basiliek (op dit ogenblik ca. 60)
  6. Donaties en subsidies aan de Vrienden van de basiliek

Zolang de kerk als parochiekerk blijft bestaan zullen naast de parochiebijdrage de opbrengsten van de concerten, bijeenkomsten en verkoop kaarten van de toren via de parochie worden opgebracht.
Mocht de kerk als parochiekerk worden gesloten dan ligt het in het voornemen de kerk via de stichting open te houden en zullen alle inkomsten onder de verantwoordelijkheid van de stichting worden opgebracht.
Voor de Vrienden worden er ieder jaar twee bijeenkomsten georganiseerd. Doel daarvan is ook tot een echte vriendenclub te komen en de betrokkenheid bij de basiliek te vergroten. Zo is er in de basiliek een bijeenkomst gehouden waarbij het zilverwerk en de relikwieën zijn getoond en toegelicht, daarnaast zijn  er reizen georganiseerd naar de Hoge Veluwe (Jachtlust en Kröller Müller), Kampen (Iconenmuseum en gerestaureerde kerk) en Sneek ( Lambertuskerk en Scheepvaart museum).Voor Het najaar staat een bezoek aan Lochum op het programma en voor 2013 o.a. een bezoek aan het Historisch Centrum Overijssel en aan het Stadsmuseum Zwolle.

Donaties en subsidies; regelmatig bereiken ons verzoeken of de mogelijkheid bestaat schenkingen te doen en of de stichting onder de ANBI-regeling valt. Dat zal de bereidheid om te schenken en de hoogte van de schenkingen positief beïnvloeden. Daarom zullen wij de ANBI-status aanvragen bij de fiscus. Doordat de parochie  meerdere locaties heeft is er terughoudendheid bij potentiële gevers. Zij zijn bang dat hun bijdrage opgaat in het geheel van de parochie. Door te schenken aan de Vrienden van de Zwolse Basiliek wordt dit risico weggenomen en de bereidheid tot schenken groter.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf personen; een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een met de portefeuille communicatie en een met de portefeuille evenementen. De stichting is na een vlotte start in de consolidatiefase aangekomen. Accent in deze fase ligt op ledenwerving, communicatie (vooral verbeteren intranet als communicatiemiddel) en fondsenwerving.

Communicatie
De communicatie met de leden en de buitenwereld zal in 2014 worden neergelegd in een communicatieplan. Dit moet in 2014 gereed komen. Nadruk zal komen te liggen op hoe we (potentiële) leden het beste kunnen aanspreken en verleiden lid te worden of om  een donatie te doen.

Financiën
De penningmeester wordt ondersteund door een professionele boekhouder. Per 31 december 2013 is er een officiële balans en Resultatenrekening van de Stichting. Omdat de bedragen waarover de stichting beschikt op dit ogenblik (nog) bescheiden zijn wordt de jaarrekening niet officieel door een accountant goedgekeurd. Bij een verdere groei van het eigen vermogen zal dat wel gaan gebeuren en zullen we in dat opzicht ook aan professionaliteit winnen.

Beloningbeleid; Bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning voor ten behoeve van de Stichting geleverde inspanning. Eventuele onkosten mogen, onderbouwd met de benodigde documentatie worden gedeclareerd.

PTD 2014Terug naar de startpagina